This gift set contains :

  • 1 Almond Blossom pillow spray 10ml
  • 1 Sweet Cotton pillow spray 10ml
  • 1 Verbena Lemon pillow spray 10ml